För att fortsätta leverera de resultat vi gjort sedan 1991 arbetar vi på A-Search efter en väl beprövade arbetsmodell. Vi använder metoden Executive Search. Beroende på kundens behov och rekryteringskaraktär finns ytterligare kompletterande tillvägagångssätt.

Executive Search

Vi erbjuder rekrytering utifrån metoden Executive Search. För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrann sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.

Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil – och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar. Vi använder oss av en kombination av kontaktnät, direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser och internet.

Executive Search definieras av just den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller kontaktnät. Identifieringen av kvalificerade kandidater genomförs av researcher.

Annonsrekrytering

Executive Search och annonsering går mycket väl att kombinera. I vissa rekryteringar är annonsrekrytering en lämplig väg att gå – i samråd med vår uppdragsgivare väljer vi då ut lämpliga kanaler och medier.

Tilläggstjänster

Behöver ni avlastning i delar av rekryteringsprocessen erbjuder vi också:

• tester genomförda av en legitimerad psykolog/testanvändare

• second opinion

• att kontakta redan namngivna kandidater

• bakgrundskontroll